Nyob Zoo  Cov Phooj Ywg;

Kuv yog XF. Vaam Tswb Yaj; kuv tsim qhov website no los pab qhia koj, los sis koj cov me nyuam uas xav los kawm ntawv Hmoob online.

Kuv yuav muaj ntaub ntawv online ntau yam xws li:  Nyeem ntawv, sau ntawv, kawm tsiaj ntawv txiv, niam thiab suab sib txis.  Kuv tseem muaj qhia Lej nrog thiab.  Cov kev kawm no, yuav muaj ntau yam thiab games los mus pab rau koj, los sis koj tus me nyuam kom nws nyiam nyiam nkag los mus kawm thiab ua si lom lom zem.  Koj los sis koj tus me nyuam los sim kev kawm tag; yog hais tias nyiam mus kawm ntawv HMoob online thiab.  Sau ntawv nrog kuv tham tau hauv qab no.  

chue.yang@kawmntawvhmoob.com

Kuv mam li los teb koj cov lus nug.  Ua tsaug uas koj tau nkag los sim kev kawm ntawv Hmoob online no os.

 

Kws Qhia Ntawv,

 

Xf. Vaam Tswb Yaaj